Verwijzing naar het Voorgezet Onderwijs

Elke half jaar maken de leerlingen toetsten van het Cito Volgsyteem. De toetsen worden afgenomen van het eerste leerjaar tot en met halverwege het laatste leerjaar. 
In het laatste jaar op onze school worden de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) en de LMT (Leer- en Motivatie Test) afgenomen. Deze laatste is een sociaal-emotionele vragenlijst die laat zien hoe de secundaire leervoorwaarden zijn. (Is uw kind gemotiveerd om te leren? Vindt uw kind het belangrijk te presteren?). Ook vindt er een onderzoek plaats naar de leervorderingen met het Drempelonderzoek. In de schoolkalender kunt u lezen wanneer deze testen worden afgenomen. Tijdens de informatieavond wordt u hierover ook geïnformeerd.

Al bovenstaande toetsgegevens bij elkaar, samen met de observaties van de leerkrachten, schetsen een compleet beeld van uw kind. Dit zal leiden tot een definitief eindadvies.

De voorlichting aan ouders ten behoeve van de schoolkeuze van leerlingen is als volgt geregeld:
- Aan het begin van het schooljaar is er een speciale informatieavond. Op deze avond worden de ouders geïnformeerd over de ontwikkelingen in het VO.
- Na het afnemen van de NIO (oktober/november) worden de ouders individueel uitgenodigd voor een adviesgesprek. Het gaat hier om een voorlopig advies.
- In januari gaan de leerlingen van het laatste schooljaar op bezoek bij verschillende afdelingen van het Kennemer College. Als er interesse is in andere scholen dan kunnen de leerkrachten een bezoek voor u regelen.
- In februari houden VO-scholen open dagen die u zelf kunt bezoeken.
- Rond februari volgt het definitieve advies.Wanneer u een schoolkeuze heeft gemaakt, geeft u deze door aan De Ark. 
- Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het inschrijven op het VO. Wij willen u hier graag bij helpen. Om die reden worden alle aanmeldingsformulieren verzameld. Wij sturen vervolgens de aanmeldingsformulieren tegelijk op.


- Medio april wordt de centrale eindtoets afgenomen. Op De Ark wordt gebruik gemaakt van de IEP-eindtoets van bureau ICE. De eindtoets is een secundaire toets, die het eerder afgegeven advies moet bevestigen. Wanneer de uitslag van de eindtoets hoger is dan het eerder afgegeven advies, zal het advies worden heroverwogen.   Als dit leidt tot een anders VO-advies, dan wordt dit met u besproken.