Veel van de informatie die wij met u willen delen is te lezen via ons SchoolVenster, onze Schoolgids, deze website (o.a. bij documenten) en nieuwsbrieven. Hieronder vindt u aanvullend beleid en praktische en overige informatie.

Eten en drinken in de pauzes

Op De Ark is een continurooster. Dit betekent dat de leerlingen een korte- en een lange pauze hebben. Voor de korte pauze vragen we u fruit of een gezonde koek mee te geven om te eten en een dopper of drinkfles met water om te drinken. Voor de grote pauze hebben de leerlingen een lunchpakketje en gezond drinken nodig. U kunt zelf drinken meegeven, of een abonnement nemen op schoolmelk van Campina. U leest er meer over op schoolmelk.nl en u kunt zich aanmelden via school.


Hoofdluis

Ter bestrijding van hoofdluis bij kinderen heeft de school een ‘luizencommissie’ samengesteld. Na elke vakantie worden de kinderen op luizen gecontroleerd. Houdt u rekening met deze controle door het haar die dag bijvoorbeeld niet in te vlechten of er geen gel in te doen.
Op onze website vindt u het complete hoofdluisprotocol waaraan wij ons houden.

rookvrijRookvrij!

Het schoolgebouw en het schoolplein van De Ark zijn rookvrij terrein. Roken tijdens schoolactiviteiten is verboden / gebeurt buiten het zicht van de leerlingen.

Diverse inzamelingsacties

De Ark zamelt een aantal zaken in, die worden gerecycled of hergebruikt. Goed voor het milieu, mens, en dier En ook voor de school.

Uw oud papier kunt u inleveren in de papiercontainer op het plein. Voor het papier ontvangen we subsidie. Met dit geld kunnen we af en toe wat extra’s doen voor de leerlingen.

Ook uw gebruikte kledingstukken leveren geld op. Maar belangrijker nog, de kleding wordt ingezameld om in ontwikkelingsgebieden te hergebruiken. Zie voor meer informatie: 
http://bit.ly/kledingdwm

Lege batterijen horen óók niet thuis tussen gewoon afval. We zamelen ze dan ook graag in. Een volle ton levert spaarpunten op voor de school. Met deze punten wordt spel– en speelmateriaal bij elkaar gespaard. Zie voor meer informatie 
http://www.batteryworld.nl


GSM-gebruik op school

Veel ouders geven hun kinderen een mobiele telefoon mee naar school, met als resultaat dat er op school voor honderden euro’s aan mobieltjes aanwezig is. Hier kan de school geen verantwoording nemen, daarom zijn wij genoodzaakt beleid te maken op het meebrengen van mobiele telefoons. Deze zijn op school toegestaan, mits u het toestemmingsformulier (te verkrijgen bij de directie) heeft ondertekend. De school is (met of zonder getekend formulier) niet aansprakelijk voor diefstal, schade of verlies. 
Mobieltjes die op school zijn toegestaan door ondertekening van het formulier, staan tijdens schooltijd in principe uit. Ook worden zij ingeleverd bij de leerkracht. De directie behoudt het recht mobieltjes, per groep en/of per individu te verbieden in de school.
Met mobieltjes wordt gemakkelijk foto-/videomateriaal gemaakt en bestaat de mogelijkheid om onder andere dit materiaal snel en gemakkelijk te delen op internet / social media. Zie ons beleid rondom Sociale Media (https://deark.link/socialmedia16).

(Buiten)schoolse activiteiten

 

Maatschappelijke betrokkenheid / zendingMaatschappelijke betrokkenheid / zending

De Ark is maatschappelijk betrokken. Samen met de kinderen sparen we voor een goed doel.  Soms sparen we voor de zwakste gebieden van de wereld. Andere keren zijn het doelen dichterbij, zoals de voedselbank. Voor de kinderen is het een goede gewoonte om wekelijks een donatie mee te nemen. De zendingspot / de goede doelenpot staat in de stamgroep. Via de nieuwsbrief / de website en de app wordt u op de hoogte gehouden van het doel en welk bedrag er is overgemaakt.

Vieringen

Kerst
Met alle kinderen van De Ark vieren wij samen Kerstmis. Als de organisatie het toelaat, worden ook de ouders uitgenodigd. Kerst is een jaarlijks terugkerend feest waarbij we genieten van het samenzijn, van de gezelligheid en van de kerstverhalen. Via de info wordt u op de hoogte gehouden hoe kerst dit jaar gevierd wordt.

Pasen

Met Pasen gebruiken we samen een maaltijd, waarbij de oudere kinderen de jongste kinderen helpen bij de keuze van het menu. We komen bij elkaar voor een viering. We zingen samen en luisteren naar verhalen en naar elkaar.

Sinterklaas
Elk jaar op of rond 5 december vieren wij het Sinterklaasfeest. Sinterklaas wordt door alle kinderen feestelijk binnengehaald. De tribune zit vol enthousiaste kinderen, terwijl de Pieten hun kunsten vertonen. Vervolgens gaat de Sint in de stamgroepen op visite. Jonge kinderen krijgen een cadeautje van de Sint. Oudere kinderen zijn ondertussen druk bezig met de zelfgemaakte surprises en gedichten.

Verjaardag van uw kind
Jarige kinderen mogen in hun stamgroep trakteren. Er wordt gezongen en de jarige krijgt een mooie, grote, verjaardagskaart. Wij gaan ervan uit dat ouders een verstandige keuze maken t.a.v. de traktatie voor de kinderen. Lolly’s en kauwgom zijn niet toegestaan; deze zijn in speelsituaties te gevaarlijk. Wij verzoeken u en de kinderen om uitnodigingen voor feestjes niet in de klas of op het plein uit te delen, dit om teleurstellingen bij kinderen te voorkomen.

Schoolsport
Leerlingen van De Ark doen regelmatig mee aan diverse schooltoernooien. Ieder jaar stellen we teams samen van kinderen uit de bovenbouw, die in de schoolvakanties meedoen aan diverse sporten, waaronder zaal- en veldvoetbal en basketbal. Deelname aan sporttoernooien is afhankelijk van de hulp van de (eigen) ouders.

De gemeente Heemskerk biedt de mogelijkheid om kennis te maken met verschillende sporten. Kinderen kunnen een Jeugd SportPas (JSP) kopen voor 5 euro. Informatie ontvangt u via de school. 

Op schoolniveau organiseert De Ark regelmatig een buitensport/speldag voor alle kinderen. We doen dit in de vorm van de Koningsspelen. Via de info of een aparte brief wordt u op de hoogte gehouden hoe de sportdag dit jaar wordt georganiseerd. 

Bewegingsonderwijs (gym)
De kinderen in leerjaar 3 t/m 8 gaan naar een externe gymzaal. Voor hen is gymkleding verplicht. Het is de bedoeling dat de gymspullen regelmatig mee naar huis gaan, zodat ze gewassen kunnen worden.

Avondvierdaagse
Jaarlijks wordt er een avondvierdaagse georganiseerd. Kinderen van De Ark kunnen in schoolverband meewandelen voor de 5 of 10 kilometer. Kinderen lopen mee onder verantwoordelijkheid van hun eigen ouders. Ouders lopen zelf mee of geven aan met welke volwassene het kind meeloopt. Die persoon is verantwoordelijk voor de veiligheid en het gedrag van het kind. De organisatie van de avondvierdaagse voor De Ark ligt bij de ouders van de ouderraad. U krijgt van tevoren een uitnodiging en inschrijfformulier. 

Schaatsen voor de bovenbouw
Jaarlijks gaan we met de kinderen van de bovenbouw met behulp van een grote groep ouders een ochtend schaatsen op de Meent in Alkmaar. De kosten voor het schaatsen worden betaald uit de (vrijwillige) ouderbijdrage.

Nationale voorleeswedstrijd
Jaarlijks organiseert Stichting Lezen de Nationale Voorleeswedstrijd, waaraan alle scholen van Nederland mee kunnen doen.  De Ark doet elk jaar enthousiast mee. De wedstrijd bestaat uit verschillende rondes. De eerste ronde vindt plaats in de school en start tijdens de Kinderboekenweek. Elke groep kiest een eigen winnaar, waaruit vervolgens de voorleeskampioen van de school wordt gekozen. De schoolkampioen dingt mee naar de titel ‘Voorleeskampioen van Nederland’!

Schoolfotograaf
Jaarlijks komt de schoolfotograaf van alle kinderen een foto maken. Daarnaast worden de groepen gefotografeerd en worden er foto’s gemaakt van de leerlingen met hun broertjes en zusjes.

Schoolreisje, kamp en excursies
De leerlingen (uitgezonderd de schoolverlaters) gaan jaarlijks op schoolreis.Voor kinderen die net naar school gaan kan een schoolreisje erg heftig zijn. We hanteren de regel dat kleuters minimaal drie maanden op school moeten zitten om mee te gaan op schoolreisje.

De schoolverlaters gaan aan het einde van het schooljaar drie dagen op kamp. De voorbereidingen voor dit evenement beginnen al vroeg in het jaar!

Het komt regelmatig voor dat een groep, naar aanleiding van een thema in de klas, een bezoek brengt aan bijvoorbeeld een bedrijf, een tentoonstelling of een museum. Via nieuwsbrieven, de website en/of de app wordt u op de hoogte gehouden van deze excursies. Dergelijke activiteiten vallen of staan bij hulp van ouders. We hopen dan ook dat u bereid bent af en toe te helpen bij dergelijke activiteiten.

Jantje Beton loterij
Eens per jaar doen we mee met de Jantje Beton loterij. Al meer dan 15 jaar organiseert Jantje Beton deze Loterij. De leerlingen van de midden-en bovenbouw verkopen loten. De Ark mag de helft van de opbrengst zelf houden. Hierdoor hebben we extra geld voor bijvoorbeeld het opknappen van hun schoolplein of het aanschaffen van nieuw spelmateriaal. De andere helft besteedt Jantje Beton aan projecten die vrij buitenspelen in de eigen buurt van kinderen mogelijk maken. 

Verzorging en medicijngebruik

Leerkrachten dienen in principe geen medicijnen toe en verrichten geen medische handelingen, anders dan het verlenen van hulp en ondersteuning bij reguliere zaken. Denk hierbij aan een pleister plakken als een kind gevallen is en het smeren van zonnebrandcrème bij een excursie. Als een kind onder schooltijd medicijnen moet gebruiken of medische verzorging nodig heeft, kunnen ouders dit melden bij de directie. Aan de hand van het basisprotocol ‘Medische handelingen op scholen’ wordt een aanpak bepaald. Wanneer op school medicijnen moeten worden verstrekt, geven de ouders hiervoor schriftelijk toestemming. Voor leerlingen met een chronische of mogelijk levensbedreigende aandoening wordt samen met de ouders een individueel protocol opgesteld. In het protocol staat wie een medische handeling kan verrichten, op welke signalen van het kind iedereen alert moet zijn en wat er moet gebeuren in noodsituaties. De groepsleerkrachten krijgen op basis van het protocol specifieke instructies. De andere leerkrachten worden geïnformeerd. 
Leerkrachten helpen leerlingen niet bij toiletbezoek, wij gaan ervan uit dat ieder kind dat naar school gaat zindelijk is en zelfstandig het toilet kan bezoeken. Er zijn voor kleuters noodsetjes kleding beschikbaar in geval van een ‘ongelukje’.

Verwijsindex

Alle professionele organisaties die met jeugd werken, waaronder onze school, zijn verplicht aangesloten op de Verwijsindex. De Verwijsindex is een digitaal meldinstrument waarin professionals, zoals bijvoorbeeld de GGD, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), politie en leerplichtambtenaren, melding kunnen doen van mogelijk zorgwekkende situaties die zich voordoen bij kinderen. Als meerdere meldingen rond een kind gedaan worden, brengt de Verwijsindex de verschillende meldende professionals met elkaar in contact. Via dit eerste contact wordt bezien of overleg en afstemming tussen de verschillende organisaties noodzakelijk is. Als door de school een melding gedaan wordt in de Verwijsindex worden de ouders/verzorgers daarvan op de hoogte gesteld.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan handelen wij zoals beschreven staat in de ‘Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling’ van Stichting Fedra. ZIe https://deark.link/meldcodekmhg