denknaPrivacy en Sociale media
Op onze school leggen wij met foto’s en films onze schoolactiviteiten vast. Deze opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden: schoolreisjes, excursies, gastlessen etc. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s en films te zien zijn. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en filmpjes. We plaatsen bij foto’s en films geen of alleen de voornamen van leerlingen. Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal waar uw zoon/dochter op staat. Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en films die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit en stimuleren dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet.

Om het beeldmateriaal van onze leerlingen te kunnen blijven beheersen, geven wij geen toestemming aan ouders om beeldmateriaal - gemaakt tijdens schoolactiviteiten - op het internet te plaatsen. Meer over privacy en afspraken over het gebruik van sociale media is te lezen in onze schoolgids en in het protocol ‘Sociale media’. Dit protocol is te vinden op onze website, of te lezen via https://deark.link/socialmedia16 

AVG

De gegevens die over leerlingen en ouders/verzorgers gaan noemen we persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om de privacy van u en onze leerlingen te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij volgen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG stelt eisen aan het gebruik van informatie die tot natuurlijke personen herleidbaar is.  

Dit brengt met zich mee dat wij:  
- uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
- de verwerking van uw persoonsgegevens beperken  tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt; 
- vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 

De verwerking van uw persoonsgegevens door De Ark vindt o.a. plaats voor de organisatie en het bieden van onderwijs, de begeleiding van leerlingen en het voorzien in hun (extra) ondersteuningsbehoefte. 

Toestemmingsverklaringen:

In het kader van de AVG vragen wij u jaarlijks expliciet om toestemming voor de publicatie van foto's/video's 

- Formulier: Toestemming publicatie foto's en video's
- Formulier: Toestemming verstrekken contactgegevens aan andere ouders

In vervand met het verlenen van toestemming is het ook noodzakelijk dat u weet hoe wij omgaan met gescheiden ouders. Zier hiervoor:

- Formulier en uitleg en ouderlijk gezag