De Ark is een erkende Kanjerschool. Deze erkenning geeft aan dat we de uitgangspunten en lessen van de Kanjertraining succesvol hebben ingevoerd en hanteren in onze school, en dat het team gecertificeerd is om de Kanjertraining te geven.

Vertrouwen
De Kanjertraining maakt een onderscheid tussen
• de 'wereld van vertrouwen' waarin de mensen elkaar recht willen doen, en
• 'de wereld van angst en wantrouwen'.

De Kanjertraining kiest voor de wereld van vertrouwen en hanteert, als er evt. conflicten zijn, de vuistregel: zoek een oplossing die in de toekomst houdbaar is en doe elkaar recht.
Dit is dan ook de wijze waarop we op De Ark met elkaar omgaan: We kiezen ervoor om elkaar te vertrouwen en vanuit dat vertrouwen in gesprek te gaan met elkaar, ook wanneer er een conflict is.

In onderstaande afbeeldingen van één van de Kanjerposters is duidelijk weergegeven wat we verwachten van iedereen die De Ark bezoekt, er les krijgt of werkt.
We gaan ervan uit dat mensen verschillende soorten gedrag kunnen vertonen. Vanuit de Kanjertraining benoemen we het gedrag met kleuren petten.

In het kort:
Je kunt je vervelend, pesterig en bazig gedragen. Dat benoemen we door te zeggen dat je een ‘zwarte’ pet op hebt. Je kunt je ook heel ‘grappig’ gedragen en zorgen dat je constant de lachers op je hand hebt. Dat benoemen we door te zeggen dat je een ‘rode’ pet op hebt. Kinderen kunnen zich
ook heel verlegen, teruggetrokken, niet assertief, soms wat zielig gedragen. Dan zeggen we dat je een ‘gele’ pet op hebt. Ook kun je je assertief, stevig gedragen. Dan heb je een ‘witte’ pet op.

Bij de Kanjertraining gaat het om twee dingen. Ten eerste dat je leert herkennen welk gedrag er is en dat je leert dat je je op verschillende manieren kunt gedragen. Iedere vorm van gedrag lokt een reactie uit.
We proberen kinderen zich hiervan bewust te maken en hun verschillende manieren van
reageren aan te bieden.
Ten tweede gaat het om groepsvorming. In een groep waarin je elkaar kent en het veilig is, zal vervelend gedrag (pestgedrag) een stuk minder voorkomen. Het doel van de Kanjertraining is duidelijk niet om van alle kinderen hele brave kinderen te maken, maar wel om kinderen te leren op een goede manier voor zichzelf op te komen en ze bewust te maken van wat hun gedrag bij anderen teweegbrengt.

De Kanjertraining wordt aan alle leerlingen gegeven. We zorgen ervoor dat iedere week een kanjeractiviteit (les, spel, oefening) aan bod komt.

Protocol Kanjertraining & Pestprotocol

Wij hebben preventief en curatief pestbeleid. Dit beleid is uitgebreid begeschreven in ons Kanjer(pest)procotol dat hier te downloaden is. In dit protocol staan alle afspraken die gelden voor onszelf, leerlingen, ouders en bezoekers van De Ark.

De Kanjertraining gaat uit van een wereld van vertrouwen. U leest er meer over in genoemd protocol en in § 16.1 van onze schoolgids.

kanjerafspraken

 

Meer informatie over de Kanjertraining vindt u op www.kanjertraining.nl/